Enfeksiyon Hemşireliği

Hastane enfeksiyonları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sağlık sorunudur. Morbidite ve mortalitenin yanısıra, hastanın hastanede yatış süresinin uzamasına ve tedavi maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hastane enfeksiyonları tıp ve hemşirelik alanında her zaman güncelliğini korumuştur. Hastane enfeksiyonlarının önemine paralel olarak gelişen bir diğer kavram da, enfeksiyon kontrol hemşireliğidir. Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi hastane enfeksiyonlarının kontrolü için anahtar özellik taşıyan kişidir. Hastane enfeksiyonları, çağdaş toplumların önemli bir sorunu olduğuna göre sorunun çözümlenmesinde kilit görevi bulunan hemşirenin nitelikleri son derece önemlidir.

ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRESİNİN GÖREVLERİ
11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği’’ ne göre Enfeksiyon Kontrol Hemşiresinin görevleri:
a) Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek,
b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,
c) Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,
d) Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,
e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,
f) Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,
g) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,
h) Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,
ı) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir.


Enfeksiyon kontrol komitesinin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sürveyans ve kayıt,
b) Antibiyotik kullanımının kontrolü,
c) Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,
d) Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,
e)Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü.


HASTANEMİZDE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ ÇALIŞMALARI
Hastanemizde aktif, prospektif, kapsamlı, hastaya ve laboratuara dayalı Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Programı gerçekleştirilmektedir. Servis Enfeksiyonları ve Prosedür spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonları takibi yapılmaktadır. Prosedür Spesifik Cerrahi Alan Enfeksiyonları kapsamında hastanemizde yapılan Kalça Protezi, Diz Protezi, Kırıkların Açık Fiksasyonu, Laminektomi ve Spinal Füzyon ameliyat gruplarının takibi yapılmakta ve verileri girilmektedir. Sürveyans verilerinin kayıtlarının tutulmasında Refik saydam hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı tarafından geliştirilen UHESA (Ulusal Hastane Enfeksiyonları surveyans ağı ) kullanılmaktadır. Enfeksiyon Kontrol Ekibimizce 3’er aylık dönemler halinde hazırlanan Hastane Enfeksiyonları Sürveyans verileri Başhekimlik ve Klinik Şefleri bilgisine sunulmakta ve komisyon üyeleri ile paylaşılmaktadır. Ayrıca Hastane Enfeksiyonları Sürveyans sonuçları hastanemiz web sitesinde de 3 aylık dönemlerde grafikler halinde yayınlanmakta ve duyuru panoları ile de paylaşılmaktadır.
Hastane enfeksiyonlarını önlemek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Hizmet içi eğitimler ve oryantasyon eğitimleri gerçekleştirilmekte, tüm hastane çalışanlarını kapsayan bir Eğitim Programı planlanmaktadır.
Eğitim programında aşağıdaki konulara yer verilmektedir:

  1. Hastane Enfeksiyonları ve Önemi
  2. El Hijyeni
  3. Tıbbi Atıklar
  4. Kesici ve Delici Alet Yaralanmaları ve Önlenmesi
  5. İzolasyon Önlemleri
  6. Kan ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar
  7. Güncel Enfeksiyon Hastalıkları

Sağlık çalışanlarının görev sırasında kesici delici alet ve enfekte materyallerle yaralanmalarına ilişkin kayıtlar tutulmakta, tedavi ve takipleri yapılmaktadır. Hastaneye yeni başlayan personelin serolojik incelemeleri yapılarak, gerekli aşılama programı uygulanmakta ve takipleri yapılmaktadır.
Enfeksiyon Kontrol Komitemizce 3’er aylık dönemler halinde El Hijyeni 5 Durum Kuralı Gözlem Formu kullanılarak en az 30 hastane çalışanı üzerinde gözlem yapılmakta, gözleme ilişkin sonuçlar tablo ve grafik halinde tüm bilgilendirme panolarına asılmakta, ayrıca iç iletişim ağından tüm personelle paylaşıma sunulmaktadır.